eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Nonfermentative gram-negative microorganisms isolated from intensive care units and their resistance profiles in a training and research hospital
Fulya Bayındır Bilman, Zeynep Ayaydın, Mine Turhanoğlu, Arzu Onur, Gülseren Samancı Aktar

Menemen Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye Email: f_bilman@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to determine the pathogenic agents, which have been isolated in ICUs and determine their antimicrobial susceptibility in the first two years of our hospital.

Methods: A total 368 strains (194 Pseudomonas aeruginosa, and 174 Acinetobacter baumannii) that were considered as an infectious agent and isolated from different clinical samples of hospitalized patients in intensive care units between January 2011 and December 2012 were included in the study. Conventional methods and automatized system were used for the identification and antibiotic susceptibility of the isolates with according to guidelines of Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI). Imipenem and meropenem resistance has been confirmed by the E test method and interpreted according to CLSI.

Results: Resistance rates of P.aeruginosa strains were as follows: Meropenem 35%, imipenem 36%, cefepim 21%, ceftazidim and ciprofloxacin 29%, gentamicin 33%, piperacilin/tazobactam 35%, amikacin 37%. Resistance rates of A.baumannii strains were as follows: Meropenem 85%, imipenem 87%, amikacin 22%, trimethoprim/sulfamethoxazole 25%, gentamicin 46%, piperacilin/tazobactam 54%, ampicilin/sulbactam 59%, cefepim 64%, ciprofloxacin 71%, ceftazidim 83%.

Conclusion: Increased carbapenem resistance in our ICUs demonstrates importance of antimicrobial susceptibility tests. The antibiotic susceptibility tests should be surveyed continuously to avoid the spread of intensive care unit isolates carrying high level antibiotic resistance for better achievement of treatment regimens. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 391-396

Key words: Antimicrobial resistance, A.baumannii, P.aeruginosa, intensive care unit

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı, üç yıl önce hizmete açılmış olan hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde kültürlerde üreyen bakterileri ve direnç durumlarını saptamaktır.

Yöntemler: Bu amaçla, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde Ocak 2011 ile Aralık 2012 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerde üremiş 194 Pseudomonas aeruginosa ile 174 Acinetobacter baumannii’den oluşan toplam 368 izolat çalışmaya alınmıştır. Konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem kullanılarak tanımlanan mikroorganizmaların duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerilerine uygun olarak otomatize sistem ile değerlendirilmiştir. İmipenem, meropenem direnci E test yöntemi ile konfirme edilmiştir ve CLSI kriterlerine göre yorumlanmıştır.

Bulgular: P.aeruginosa’da meropenem ve imipenem direnci sırasıyla %35 ve %36 oranında bulunurken, A.baumannii için bu oranlar sırasıyla %85 ve %87 olarak tespit edilmiştir. P.aeruginosa’da sefepim direnci %21 oranında görülmüştür. Seftazidim ve siprofloksasin direnci %29, gentamisin %33, piperasilin/tazobaktam %35, amikasin %37 oranında dirençli olarak tespit edilmiştir. A.baumannii izolatlarında direnç oranlarına bakıldığında amikasin %22, trimetoprim sulfametoksazol %25, gentamisin %46, piperasilin/tazobaktam %54, ampisilin/sulbaktam %59, sefepim %64, siprofloksasin %71, seftazidim %83 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Verilerimiz hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden en sık izole edilen bakterilerde artan karbapenem direncinin antimikrobiyal duyarlılık testlerinin önemini vurguladığını göstermiştir. Yüksek antibiyotik direncine sahip yoğun bakım kökenlerinin hastane ortamında yayılmaması için in vitro duyarlılık testlerinin devamlı olarak takip edilerek etkin tedavi protokollerinin uygulanması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal direnç, A.baumannii, P.aeruginosa, yoğun bakım ünitesi

J Clin Exp Invest 2014;5(3):391-396

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426

Volume 5, Number 3 (2014)