eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Fibrin sealant as a carrier for sustained delivery of antibiotics
Selcuk Kara, Ahmet Vural, Ahmet Unver, Baran Gencer, Hasan Ali Tufan, Sedat Arikan, İsmail Ersan

Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Çanakkale, Turkey Email: selckara@gmail.com.tr

ABSTRACT

Objective: To evaluate the activity and sustained release of antibiotics from fibrin sealant against common strains of ocular bacteria.

Methods: Vancomycin, ceftazidime, moxifloxacin and lomefloxacin were incorporated into fibrin sealant in the shape of discs. Each antibiotic disc and control fibrin disc without drug was tested in vitro against standard bacterial strains of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae and Pseudomonas aeroginosa. After 24 hours of incubation at 37 °C, the discs were transferred to new plates of bacteria and triplicated for each antibiotic.

Results: All antibiotic discs demonstrated detectable activity after 24 hours. Vancomycin had the longest duration of activity (4 days) on the S. pneumonia grown plate. The moxifloxacin discs showed a prolonged inhibition of S. aureus and S. pneumonia for 3 days and inhibited the other strains for 2 days.

Conclusion: Fibrin sealants provided prolonged drug delivery, which indicates that antibiotic-loaded fibrin clots could be useful for early ocular postoperative care and treatment. J Clin Exp Invest 2014; 5 (2): 194-199

Key words: fibrin sealant, sustained release, antibiotic, drug delivery, bacteria

Antibiyotiklerin uzun süreli ilaç salınımı için bir taşıyıcı olarak fibrin yapıştırıcı

ÖZET

Amaç: Sık görülen oküler bakteri suşlarında antibiyotiklerin fibrin yapıştırıcıda etkinlik ve sürekli salınımlarının değerlendirilmesi.

Yöntemler: Vankomisin, seftazidim, moksilofloksasin ve lomeflokasasin disk şeklinde fibrin yapıştırıcılara katıldı. Her bir antibiyotik diski ve ilaçsız kontrol fibrin diski in-vitro olarak Stafilokok aureus, Stafilokok epidermidis, Streptokok Pnömonia ve Psödomonas aeruginosa standart bakteri suşlarında test edildiler. 37°C’de 24 saatlik inkübasyon sonrasında diskler yeni bakteri pleytlerine transfer edildiler ve bu işlem her antibiyotik için üç kez tekrarlandı.

Bulgular: 24 saat sonra tüm antibiyotik diskleri saptanabilir etkinlik gösterdiler. Streptokok Pnömonia’nın ürediği pleytte vankomisin en uzun sureli (4 gün) etkinliğe sahipti. Moksilofloksasin diskleri S. aureus ve S. pnömonia için 3 gün ve diğer suşlara 2 gün uzamış inhibisyon etkisi göstermiştir.

Sonuç: Fibrin yapıştırıcılar uzun süreli ilaç dağılımı sağlamaktadırlar. Bu özellik antibiyotik yüklü fibrin pıhtıların erken postoperatif koruma ve tedavi için kullanışlı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Fibrin yapıştırıcı, uzun sureli salınım, antibiyotik, ilaç dağılımı, bakteri

J Clin Exp Invest 2014;5(2):194-199

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.02.0388

Volume 5, Number 2 (2014)