eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Our experience in laparoscopic hysterectomy: A single center experience
Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Gazi Yıldız, Serdar Dilbaz, Yusuf Üstün, Onur Erişen, Selahattin Kumru

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Düzce Türkiye Email: draliyavuzcan@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to compare the perioperative outcomes of first 30 Laparoscopic Hysterectomy operations (LH) with the subsequent ones in patients similar with basic demographic characteristics.

Methods: A total of 92 patients operated in Bucak State Department of Obstetrics and Gynecology and Düzce University Hospital, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology between January 2012 and October 2013 were included in this study. LH operations performed for the first time by the same surgeon in 30 patients were formed Group 1. The remaining 62 patients, operated after the first 30 patients were formed Group 2.

Results: No statistically significant difference was detected in terms of age, parity, and previous history of pelvic surgery between Group 1 and Group 2 (p =0.813, p = 0.706 and p = 0.410). There was not any statistically significant difference between Group 1 and Group 2 in terms of operation time (min.), delta hb (g/dl), hospitalization time (day), and complication rate (p = 0.197 and p = 0.085, p = 0.086 and p = 0.353).

Conclusion: As today LH is a promising method of operation with low complication rates and high patient satisfaction, it should be kept in mind that increased surgeon experience does not always assure good surgical outcome. J Clin Exp Invest 2014; 5 (2): 261-264

Key words: Experience, hysterectomy. laparoscopic

Laparoskopik histerektomi sonuçlarımız: Tek merkez deneyimi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı temel demografik özellikleri benzer olan hastalardan oluşan, ilk 30 Laparoskopik histerektomi (LH) operasyonu ve daha sonra yapılan 62 adet LH operasyonunun perioperatif sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmamıza Bucak Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Ocak 2012 ile Ekim 2013 tarihleri arasında opere edilen toplam 92 adet hasta dahil edilmiştir. Aynı cerrah tarafından LH operasyonu ilk defa uygulanmaya başlandıktan sonra yapılan ilk 30 hasta ile Grup 1 oluşturulmuştur. İlk 30 hastadan sonra opere edilen kalan 62 hasta ile Grup 2 oluşturulmuştur.

Bulgular: Grup 1 ve Grup 2’deki hastalar arasında yaş, parite sayısı ve geçirilmiş pelvik cerrahi öyküsü oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p=0,813; p=0,706 ve p=0,410). Grup 1 ve Grup 2’deki hastalar arasında operasyon süresi (dk.), delta hb (gr/dl),hospitalizasyon süresi (gün) ve komplikasyon oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p=0,197; p=0,085; p=0,086 ve p=0,353).

Sonuçlar: Laparoskopik histerektomi günümüzde düşük komplikasyon oranları ve yüksek hasta memnuniyeti olan bir operasyon yöntemi olsa da artan cerrahi tecrübenin her zaman iyi peroperatif sonuçları garanti etmediği akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Cerrahi tecrübe, histerektomi, laparoskopik

J Clin Exp Invest 2014;5(2):261-264

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.02.0399

Volume 5, Number 2 (2014)