eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Investigation of the blastocyctis hominis frequency in patients with irritable bowel syndrome
Bayram Pektaş, Ali Yıldırım, Ayşegül Aksoy Gökmen, Berrin Uzun, Serdar Güngör, Bilal Olcay Peker

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye Email: pektas2000@yahoo.com

ABSTRACT

AimIn this study, it was aimed to investigate the relationship between Blastocystis hominis infection and inflammatory bowel syndrome (IBS).

Methods: In this study, the frequency of B. hominis in the stool samples of 52 patients applied to Microbiology laboratory and pre-diagnosed with irritable bowel syndrome in January 2013-June 2013 was investigated, retrospectively. Microscopic investigations were evaluated after macroscopic examination. For this purpose, the stool samples of the diarrheal cases were investigated by trichrome staining after they were prepared by native-lugol and formol ethyl acetate concentration method. The results were compared with the examination of 2160 stool samples sent to our laboratory during the same period.

Results: Stool samples of 52 patients pre-diagnosed with IBS were accepted to our laboratory in January 2013-June 2013. 13 of the patients were found as B. hominis positive. Weight loss and anorexia was identified only in one patient while abdominal pain, diarrhea and gas complaints were identified in all of the IBH and B. hominis positive patients. During the same period, parasites were detected in 96 (4.4%) of 2160 stool samples sent to our laboratory and the most common was B. hominis 48 (2.2%). 452 of these patients applied with diarrhea symptoms and B. hominis was detected in 36 samples (7.96%).

Conclusion: The limited studies investigating the presence of B. hominis in patients with irritable bowel syndrome are far from illuminating the role of this agent in disease pathogenesis. We believe that further investigations should be performed. In this study, 25% of the patients were found as positive. J Clin Exp Invest 2014; 5 (2): 242-245

Key words: Irritable bowel syndrome, Blastocystis hominis, trichrome staining

İrritabl barsak sendromlu hastalarda blastocystis hominis sıklığının araştırılması

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda Blastocystis hominis enfeksiyonu ve inflamatuar barsak sendromu (İBS) arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Ocak 2013-Haziran 2013 tarihleri arasında İBS ön tanısı ile başvuran 52 hastanın dışkısında B. hominis sıklığı retrospektif olarak araştırılmıştır. Örneklerin makroskobik incelemelerinin ardından mikroskobik değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu amaçla dışkı örneklerine öncelikle nativ-lugol ve formol etil asetat konsantrasyon yöntemi uygulanmış tüm ishalli olgular trikrom boyama ile incelenmiştir. Sonuçlar aynı dönem laboratuarımıza gönderilen 2160 gaita örneği incelemesi ile karşılaştırılmıştır

Bulgular: Ocak 2013-Haziran 2013 tarihleri arasında laboratuarımıza 52 İBS ön tanılı hastanın dışkı örneği kabul edilmiştir. 52 hastanın 13’ünda B. hominis pozitif saptanmıştır. İBH ve B.hominis pozitif olan hastaların tamamında karın ağrısı, gaz, ishal şikayetleri beraber görülürken, diğer şikayetlerden kilo kaybı ve iştahsızlık yalnızca bir hastada saptanmıştır. Aynı tarih aralığında laboratuarımıza gönderilen 2160 gaita örneği incelemesinde 96(%4,4) örnekte parazit saptanmış olup en fazla B. hominis 48(%2,2) görülmüştür. Bu hastalardan 452’si ishal semptomu ile başvurmuş olup bu örneklerde B. hominis 36(%7,96) oranında saptanmıştır.

Sonuçlar: İrritabl barsak sendromlu hastalarda, B. hominis varlığını araştıran sınırlı sayıda araştırma da etkenin hastalık patogenezindeki rolünü aydınlatmaktan uzaktır. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bizim çalışmamızda bu hasta grubunda %25 oranında pozitiflik bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: İrritabl bağırsak sendromu, Blastocystis hominis, trichrome boyama

J Clin Exp Invest 2014;5(2):242-245

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.02.0395

Volume 5, Number 2 (2014)