eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet - Detection of Acute Gastroenteritis Agents By Molecular Methods
Şafak Göktaş, Ayşegül Aksoy Gökmen, Pınar Şamlıoğlu

Objective: Gastroenteritis is the most important cause of morbidity and mortality in all age groups all over the world. Multiplex PCR tests give sensitive and specific results in the investigation of bacterial, viral, parasitic agents. In this study, it was aimed to determine the agents of the stool specimens of patients with acute diarrhea by multiplex PCR.

Materials and Methods: Stool sample taken from 471 patients sent to Istanbul Gelişim Laboratories between January 1, 2015 and September 30, 2016 was included in the study. All stool samples were processed according to manufacturer’s instructions with GastroFinder SMART 18 FAST multiplex PCR test (Pathofinder, Holland). 18 different gastrointestinal pathogens were diagnosed in one study.

Results: Of the 471 patients stool sample included in the study. The agent was negative in 241 (51.2%), while the agent was isolated in 230 (48.8%). 190 (82%) had a single pathogen, 40 had two or more pathogens. Of the 190 samples detected with single agent, 149 (31.6%) were bacterial, 26 (5.5%) were parasitic and 15 (3.1%) were viral agents.

Of the 149 bacterial agents, 108 (23%) was detected as Salmonella spp, 14 (6%) as EHEC, 8 (3.5%) as Clostridium difficile toxin A / B, 8 (3.5%) as Campylobacter spp., 7 (3%) Aeromonas spp., 2 (0.8%) Yersinia enterocolitica, 2 (0.8%) Enterotoxigenic E. coli (ETEC). Of 26 parasitic agents, 18 (7.8%) was detected as Giardia lamblia, 6 (2.6%) as Dientamoeba fragilis and 2 (0.8%) as Cryptosporidium spp.

Conclusion: Identification of enteric pathogens by multiplex PCR will avoids the use of unnecessary antibiotic treatments

Key Words: Gastroenteritis, Multiplex PCR, stool.

 

Amaç: Gastroenteritler, tüm dünyada tüm yaş gruplarında morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Multiplex PCR testleri bakteriyel, viral, paraziter etkenlerin araştırılmasında duyarlı ve özgül sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada akut gastroenterit ön tanısıyla gelen hastaların dışkı örneklerinin multipleks PZR yöntemi ile etkenlerin saptanarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2015-30 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Gelişim laboratuvarına gönderilen 471 hastadan alınan dışkı örnekleri çalışmaya dahil edildi. Tüm dışkı örnekleri GastroFinder SMART 18 FAST multipleks PZR testi (Pathofinder, Hollanda) ile üretici firma talimatları doğrultusunda çalışıldı.18 farklı gastrointestinal patojen tek çalışmada saptandı.

Bulgular: Çalışmaya 471 hastadan alınan 471 dışkı örneği dahil edildi. 471 dışkı örneğinin 241’inde (%51,2) etken negatif iken, 230’unda (%48,8) etken izole edildi. 230 örnekten 190’unda (%82) tek etken, 40’ında iki veya daha fazla etken izole edildi. 190 örnekten 149’ u (%31,6) bakteriyel, 26’sı (%5,5) paraziter, 15’i (%3,1) viral etkenlerdi. 149 bakteriyel etkenin 108’i (%23) Salmonella spp, 14’ü (%6) EHEC, 8’i (%3,5) Clostridium difficile toxin A/B, 8’i (%3.5) Campylobacter spp., 7’si (%3) Aeromonas spp., 2’si (%0,8) Yersinia enterocolitica, 2’si (%0.8) Enterotoxigenic E. coli (ETEC) olarak saptandı. 26 paraziter etkenden 18’i (%7,8) Giardia lamblia, 6’sı (%2,6), Dientamoeba fragilis, 2’si (%0,8) Cryptosporidium spp olarak saptandı. 15 viral etkenden 11’i (%4,7) Norovirüs, 4’ü (%1,7) Astrovirüs olarak izole edilmiştir.

Sonuç: Enterik patojenlerin multiplex PCR ile tanımlanması gereksiz antibiyotik tedavilerinin kullanılmasını önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, Multipleks PZR, Dışkı

 

Cilt 9, Sayı 1 (2018)