eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Evaluation of serum cortisol and dehydroepiandrosterone sulphate levels in parkinson patients with and without postural instability
Murat Gültekin, Recep Baydemir, Sevda İsmailoğulları, Fatih Tanrıverdi, Meral Mirza

Erciyes University School of Medicine, Neurology Department, Kayseri, Turkey     Email: gultekin@erciyes.edu.tr

ABSTRACT

Objective: Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease. During PD many disorders occur in the neuroendocrine mechanism along with autonomic dysfunction. The aim of this study was to evaluate the values of cortisol and dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) in idiopathic PD patients with postural instability (PI) in the medium and advanced stages of the disease.

Methods: Three groups were included in this study; patients with PI, patients without PI and control subjects. Each of the groups consisted of 30 patients. The fasting serum cortisol and DHEAS values of patients were obtained.

Results: Serum cortisol levels were significantly higher in patients with PI in the advanced stage of PD, whereas DHEAS levels were significantly higher in patients without PI in the early stage.

Conclusion: This situation was evaluated as the reflection of neuroendocrine response that occurred secondary to the progressive advancing neurodegeneration seen in PD patients. The data obtained may contribute to a better understanding of the pathophysiology of PD that in intermediate and advanced stages. In addition, our findings may help in establishing new treatment options for PD patients in the future. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 376-380

Key words: Parkinson’s disease, postural instability, cortisol, dehydroepiandrosterone sulphate

Postural instabilitesi olan ve olmayan parkinsonlu hastalarda serum kortizol ve dehidroepiandrosteron sülfat düzeylerinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) ikinci sıklıkta görülen nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık süresince otonom disfonksiyon ile beraber pek çok nöroendokrin mekanizmada bozukluk meydana gelmektedir. Bu çalışmadaki amaç; postural instabilitesi (Pİ) olan orta ve ileri evredeki idiopatik PH’li hastalarda serum kortizol ve dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) değerlerini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmaya her biri 30 bireyden oluşan Pİ olan hastalar, erken evre Pİ olmayan hastalar ve kontrol grubu alındı. Hastaların sabah açlık serum kortizol ve DHEAS değerleri ölçüldü.

Bulgular: Serum kortizol düzeyi Pİ olan ileri evre hasta grubunda DHEAS ise Pİ olmayan erken evre hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Bu durum; PH’de görülen ilerleyici nörodejenerasyona sekonder olarak ortaya çıkan nöroendokrin cevabın yansıması olarak değerlendirildi. Elde edilen veriler, PH’de orta ve ileri evrede hastalık patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasına ve hastalar için gelecekte ilave tedavi seçeneklerinin oluşturulması yönünden katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Parkinson hastalığı, postural instabilite, kortizol, dehidroepiandrosteron sülfat

J Clin Exp Invest 2014;5(3):376-380

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0423

Volume 5, Number 3 (2014)