eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - The assessment of knowledge level about their disease in patients with rheumatoid arthritis
Ali Yavuz Karahan, Sinan Bağçacı, Ender Salbaş, Kemal Erol, Savaş Karpuz, Adem Küçük

Beyhekim Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Türkiye Email: ayk222@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: This study aims to evaluate, the level of knowledge about the disease of patients with rheumatoid arthritis (RA) and its relationship with the disease activity.

Methods: A total of 50 patients with RA, diagnosed according to 2010 ACR/EULAR Rheumatoid Arthritis classification criteria, included in this study. Demographic features of patients were recorded. Turkish version of Patient Knowledge Questionnaire (PKQ) used to evaluate the level of knowledge about the disease of patients with RA. Daily activity score (DAS-28), Health Assessment Questionnaire (HAQ) and visual analog scale (VAS) were used to evaluate the activity of the disease.

Results: The mean age of patients was 57.2±12.2 (36 females and 14 males). The mean of disease duration was 6.2±5.8 years. The mean was 3.2 (maximum value 9) for etiology, symptom and laboratory components, the mean of medication component: 2.9 (maximum value 7), the mean of exercise component: 2.4 (maximum value 7), the mean of protection of joints and energy component: 2.4 (maximum value 7) of PKQ. The total mean point was 10.9 (maximum value 30). There was no correlation between PKQ points and HAQ, DAS-28 and VAS parameters but there was a positive correlation between disease duration and PKQ points.

Conclusion: The results of the study show no relationship between level of knowledge about the disease and disease activity and also functional status. On the other hand the level of knowledge about disease of patients with RA is very low. The results show the need for education programs and informative activities about RA. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 429-434

Key words: Level of knowledge, education, disease activity, rheumatoid arthritis

Romatoid artrit olgularının hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Romatoid Artrit (RA) tanısı ile tedavi görmekte olan olguların, hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve hastaların bilgi düzeyi ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmaya 2010 ACR/EULAR Romatoid Artrit Klasifikasyon Kriterleri’ne göre RA tanısı konulmuş 50 olgu alındı. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. RA hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmek için, RA hastaları için tasarlanmış olan Patient Knowledge Questionnaire (PKQ)’in Türkçe çevirisi, RA aktivitesini değerlendirmek için Günlük Aktivite Skoru (DAS-28), fonksiyonel durum değerlendirmesi için Sağlık Değerlendirme Anketi (SDA) ve ağrı değerlendirmesi için Görsel Analog Skala (VAS) kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 36 kadın ve 14 erkek RA hastasının ortalama yaşı 57,2±12,2, ortalama hastalık süresi 6,2±5,8 yıl idi. RA hastaların PKQ’nun etiyoloji, semptom ve laboratuvar testlerini içeren bileşeni için ortalama puan 3,2 (maksimum değer 9), medikasyon bileşeni için ortalama puan 2,9 (maksimum değer 7), egzersiz bileşeni için ortalama puan 2,4 (maksimum değer 7), eklemlerin ve enerjinin korunması bileşeni için ortalama puan 2,4 (maksimum değer 7) ve toplam ortalama puan 10,9 (maksimum değer 30) bulundu. PKQ puanları ile SDA, DAS-28 ve VAS parametreleri arasında korelasyon izlenmezken, hastaların eğitim düzeyi ve hastalık süresi değerleri ile PKQ puanları arasında pozitif yönde korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Çalışmamızda RA olgularında hastalık bilgi düzeyi ile hastalık aktivitesi ve fonksiyonel durum arasında belirgin bir ilişki saptanmamıştır. Ancak elde edilen sonuçlara göre hastalık bilgi düzeyleri düşük bulunmuştur. RA olguları hastalıkları konusunda daha fazla eğitim ve bilgilendirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, hasta bilgi düzeyi, bilgilendirme, eğitim

J Clin Exp Invest 2014;5(3):429-434

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0433

Volume 5, Number 3 (2014)