eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - The evaluation of rubella and sitomegalovirus IgG avidity tests in pregnants: four-year experience
Berrin Uzun, Serdar Güngör, Hakan Er, Ayşegül Gökmen, Bayram Pektaş, Aslı Gamze Şener

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EA Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye     Email: berrinuzun@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In this study, we aim to evaluate the retrospective IgG avidity index (AI) test results of the pregnant, who have applied to our hospital and had pregnancy screening test and have been asked for rubella and cytomegalovirus antibody tests and IgG AI test in 4 year period.

Methods: Anti-rubella IgM, anti-rubella IgG, anti-CMV IgM and anti-CMV antibodies were performed by IMMULITE 2000XPi™ Immunoassay System (Siemens, Germany) whereas IgG AI tests were performed by commercial kits of rubella and cytomegalovirus antibody tests (Dia.Pro® Diagnostic, Milano-Italy).

Results: Between January 2010 and December 2013, 23 (7.32 %) of 314 pregnant women tested rubella IgG AI had low AI, and 266 cases had high AI rate; 14 (17.28%) of 81 pregnant women tested CMV IgG AI, had lower AI rate, 52 of them had high AI. 9 out of 23 pregnant women, who were detected low rubella were requested only AI without any IgM and IgG value; the IgG antibody of 13 pregnant was reactive, and IgM antibody was not requested; IgG and IgM antibody of 1 pregnant was detected positive. When 5 pregnant, who were detected low CMV AI were requested AI without IgG and IgM value; the IgG and IgM of 4 was reactive; 4 of them had IgG reactive but IgM negative; 1 had IgG and IgM negative.

Conclusion: As a result, our low rubella AI rate has been detected lower than the rates in our country since our study population contains only the pregnant. Our low CMV AI rate varies due to the same reasons as literature data. During pregnancy scanning, performing of AI testing together with specific IgG and IgM will save both time and will be more meaningful in clinical evaluation for pregnant women. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 420-423

Key words: Avidity index, IgG avidity test, rubella, cytomegalovirus.

Gebelerde rubella ve sitomegalovirus IgG avidite testlerinin değerlendirilmesi: dört yıllık deneyim

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, hastanemize 4 yıllık dönemde başvurarak gebelik tarama testleri yapılan, rubella ve sitomegalovirus antikor testleri ve IgG avidite indeks (Aİ) testi istenilen gebelerin IgG Aİ test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Anti-rubella IgM, anti-rubella IgG, anti-CMV IgM ve anti-CMV IgG antikorları IMMULITE® 2000XPi™ İmmunoassay System (Siemens, Almanya) ile; IgG Aİ testleri, rubella ve sitomegalovirus antikor avidite test (Dia.Pro® Diagnostic, Milano-İtalya) ticari kitleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Ocak 2010 ve Aralık 2013 tarihleri arasında, rubella IgG Aİ çalışılan 314 gebeden 23 (%7,32)‘ünde düşük Aİ, 266 olguda yüksek Aİ değeri; CMV IgG Aİ çalışılan 81 gebenin 14’ünde (%17,28) düşük Aİ değeri, 52‘sinde yüksek Aİ değeri saptanmıştır. Düşük rubella Aİ saptanan 23 gebenin 9’undan IgM ve IgG değeri olmadan sadece Aİ istendiği; 13 gebenin IgG antikorunun reaktif, IgM antikorunun istenmediği; 1 gebenin IgG ve IgM antikorlarının pozitif saptandığı görülmüştür. CMV Aİ düşük saptanan gebelerin 5 tanesinin IgM ve IgG değeri olmadan Aİ istendiği; 4 tanesinde IgG ve IgM reaktif; 4 tanesinde IgG reaktif ve IgM negatif; 1 tanesinde IgG ve IgM negatif saptandığı görülmüştür.

Sonuç: Sonuçta, rubella Aİ oranımız çalışma popülasyonumuzun yalnız gebeleri içermesi nedeniyle ülkemiz oranlarından daha düşük saptanmıştır. Düşük CMV Aİ oranlarımız ise literatür verileriyle aynı sebeplerle farklılık göstermiştir. Gebelik taramalarında spesifik IgG ve IgM ile birlikte Aİ testlerinin yapılması klinik değerlendirmede gebeler için hem zaman kazandıracak hem de daha anlamlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Avidite indeks, IgG avidite testi, rubella, sitomegalovirus

J Clin Exp Invest 2014;5(3):420-423

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0431

Volume 5, Number 3 (2014)