eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - The comparison of combined femoral-sciatic nerve block with spinal anesthesia at lower extremity surgery
Selim Almaz, Gönül ölmez Kavak, Erdal Doğan, Feyzi Çelik, Orhan Tokgöz, Adnan Tüfek, Haktan Karaman, Zeynep Baysal Yıldırım

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır Email: drfeyzicelik@gmail.com

ABSTRACT

Introduction: In this study, we aimed to compare the spinal anesthesia technique with combined femoral-sciatic block technique in patients undergoing lower limb surgery.

Methods: In this study, after obtaining the approval of the Dicle University Faculty of Medicine Ethics Committee, scheduled for elective lower extremity surgery, the ASA 1-2 groups, between the ages of 18-65, 60 patients were enrolled. Study was planned as a prospective, randomized and controlled. Patients were randomly divided into 2 groups as the spinal anesthesia (Group S) and combined sciatic-femoral nerve block (Group CSF) to be.

Results: Demographic data similar between the groups (p> 0.05). The implementation period of the technique was long in the Group CSF compared with in the Group S (p <0.001). Surgery delivery time was shorter in the Group S compared with in the Group CSF (p <0.001). The time of motor block occurrence was longer in the Group CSF compared with in the Group S (p <0.001). The duration of motor block was long in the Group CSF compared with in the Group S (p <0.001).

Conclusion: The each of two methods is safe and effective in lower extremity orthopedic surgery, but the application of peripheral nerve block to provide the long-term advantages such as postoperative analgesia and reducing postoperative analgesic consumption. J Clin Exp Invest 2014; 5 (2): 443-446

Key words: Spinal Anesthesia, Combined Femoral-Sciatic Block, Lower Extremity Surgery.

Alt ekstremite cerrahisinde spinal anestezi ve kombine femoral-siyatik sinir bloğunun karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, alt ekstremite cerrahisi geçiren hastalarda spinal anestezi tekniği ile kombine-siyatik femoral blok (KSFB) tekniklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmaya elektif alt ekstremite operasyonu planlanmış, ASA 1–2 grubu, 18–65 yaşları arasındaki 60 hasta dahil edildi. Çalışma prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlandı. Hastalar rastgele olarak spinal anestezi uygulanan grup (Grup S) ve kombine siyatik-femoral sinir bloğu (Grup KSFB) gurubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Demografik veriler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Tekniğin uygulanma süresi açısından karşılaştırıldığında; KSFB grubunda istatistiksel olarak anlamlı uzun bulundu (p< 0.001). Cerrahiye teslim etme süresi açısından karşılaştırıldığında; Grup S de istatistiksel olarak anlamlı derecede kısa bulundu (p< 0.001). Total motor blok oluşma zamanı açısından karşılaştırıldığında; Grup KSFB’de istatistiksel olarak anlamlı derecede uzun bulundu (p< 0.001). Motor blok süresi açısından karşılaştırıldığında; Grup KSFB’de istatistiksel olarak anlamlı uzun bulundu (p< 0.001).

Sonuç: Ortopedik alt ekstremite cerrahi girişimlerinde her iki yöntemin de etkili ve güvenli olduğu, fakat periferik sinir bloğu uygulamasının postoperatif dönemde uzun süreli analjezi sağlama ve postoperatif analjezik tüketimini azaltma gibi önemli avantajları olabilir.

Anahtar kelimeler: Spinal Anestezi, Kombine Femoral-Siyatik Blok, Alt Ekstremite Cerrahisi.

J Clin Exp Invest 2014;5(2):294-300

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.02.0406

Volume 5, Number 2 (2014)